Tudnivalók a házi komposztálásról

A komposztálás célja a hulladék csökkentése, a hulladék hasznosítása a keletkezés he­lyén, illetve a talaj javítása a keletkező komposzt segítségével.

 

Mi a komposzt?

A komposzt szerves anyagok biológiai úton történő lebomlása során, leve­gő jelenlétében, mikroorganizmusok és egyéb talajlakók közreműködésével létrejövő sö­tétbarna, földszerű, természetes talajjavító anyag.

 

Mit tehetünk a komposztálóba?

A konyhából és a háztartásból: a zöldség- és gyümölcshulladékok, tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m3).

A kertből: levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növények, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor.

 

Hogyan töltsük fel a komposztálót?

Az aljára tegyünk valamilyen durvább anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegőzést alulról is biztosítsuk. Erre rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő különböző fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. Amennyiben szükséges, vízzel nedvesítsük a keveréket.

Elkészült a komposzt és kijuttatható a kertbe, ha majdnem teljesen földszerű állagú és kis­sé zsíros tapintású. Ha azonban többségben vannak a felismerhető szerkezeti elemek, akkor zárjuk vissza, még várnunk kell.

A komposztálás egyszerű módja annak, hogy tápanyagban gazdag humusszal ajándékozzuk meg a növényeinket, csökkentsük a hulladék mennyiségét és végigkövethessük a természet csodálatos körforgását.

 


Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő edények használatáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy azokon a településeken, ahol a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretein belül bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a lakosság részére a 240 literes kék színű szelektív hulladék gyűjtő edény, illetve a 80 literes zöldhulladék gyűjtő edény – a haszonkölcsön szerződés kitöltése ellenében – díjmentesen került átadásra.

A Haszonkölcsön szerződés alapján:

 • a Haszonkölcsönbe vevő köteles a Haszonkölcsönbe vett eszköz(öke)t a szerződés aláírásától számított legalább 5 évi időtartamban rendeltetésének megfelelően használni, a jó gazda gondosságával kezelni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni;
 • a használat során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a Haszonkölcsönbe vevő kötelezettsége;
 • a Haszonkölcsönbe vevő köteles haladéktalanul jelezni a Haszonkölcsönadó megbízottja felé az eszközök megrongálódását, megsemmisülését, elveszését;
 • Haszonkölcsönbe vevő nem tartozik felelősséggel az eszköz(ök) közszolgáltató által történő ürítése során történő sérülésért, meghibásodásért;
 • Haszonkölcsönbe vevő az eszköz(öke)t kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra használhatja;
 • a haszonkölcsön tárgyát a Haszonkölcsönbe vevő saját felelősségére használja a jelen szerződésben írt célra;
 • Haszonkölcsönbe vevő a haszonkölcsön tárgyának használatát harmadik személynek nem adhatja át. A Haszonkölcsönbe vevő személyének megváltozása esetén köteles az a Haszonkölcsönadó, illetve megbízottja részére tiszta, sérülésmentes állapotban visszaszolgáltatni.
 • Haszonkölcsönbe vevő az eszközön javítási munkát csak a Haszonkölcsönadó előzetes hozzájárulása alapján végezhet;
 • a Haszonkölcsönbe vevő tudomásul veszi, hogy az eszköz automatikus cseréjére, javítására sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően nem tarthat igényt, az a Haszonkölcsönadó megítélése alapján történik;
 • a Haszonkölcsönbe vevő felelős minden olyan kárért, amely a haszonkölcsön tárgyának általa történő rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használatának következményeképpen keletkezik;
 • haszonkölcsönadó Megbízottja útján jelen szerződés egész időtartama alatt jogosult a haszonkölcsön tárgyának használatát folyamatosan ellenőrizni a Haszonkölcsönbe vevő szükségtelen zaklatása, illetve akadályoztatása nélkül.

Tájékoztató a lomtalanításról

 

Általános tájékoztató a lomtalanításról

 

A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJUK: a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.).

Bővebben…


Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái

 1. Elektronikusan, a intézhető ügyek:
 • e-számla regisztráció
 • adatváltozás bejelentése,névváltozás (pl. házasságkötés kapcsán)
 • csekk és igazolás kérése
 • hibabejelentés
 • időpontfoglalás személyes ügyintézéshez
 • levelezési/értesítési cím megváltozásának bejelentése
 • Pénzintézeti (lakossági folyószámláról történő) átutalásról postaira (csekkes befizetésre) való áttérés kérelme)
 • számlamásolat kérése
 • szolgáltatás és számlázás szüneteltetésének kérelme (csak egyedi edényhasználatú, egyetlen háztartásra szóló szerződés esetén)
 • Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítás

 

 1. Telefonon (72/805-410) és/vagy e-mailben (delkom@delkom.hu) elintézhető ügyek:
 • egyenleg lekérdezés, elszámoláskérés
 • adatváltozás,
 • számlareklamáció
 • számlamásolat, csekk, igazolás kérése
 • felhatalmazás megadása csoportos beszedési megbízásra
 • hibabejelentés
 • szolgáltatás szüneteltetés kérése

 

 1. A fentieken felül kizárólag személyesen, a Dél-Kom Nonprofit Kft.. központi ügyfélszolgálati irodájában elintézhető ügyek:

Pécs, Siklósi út 58.

 • felhasználó változás
 • szállítással kapcsolatos bejelentések
 • számlaegyenleg és adategyeztetés
 • tartozás rendezés – részletfizetési megállapodás megkötése
 • pénztári be- és kifizetés
 • lakossági hulladékkezelési, illetve edénybérleti szerződések megkötése
 • azonnali igazoláskérés (tartozásmentesség/tartozás)
 • lakcímváltozás (be és kijelentkezés, értesítési címváltozás)
 • befizetett postai csekk bemutatása

Panaszügyek kezelése

Felhasználói panasz: a hulladékszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan tett negatív észrevétel.

A felhasználók panaszaikat közvetlenül a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltató ügyfélszolgálatához intézhetik szóban, írásban, telefonon, e-mailben.

 

 1. A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a felhasználónak, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. 

 

 1. Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően 15 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

 

A szolgáltató indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja az ügyintézési határidőt, amelyről a panasztevőt írásban értesíti.

 

Amennyiben a felhasználó panasza nem jogos: a szolgáltató a felhasználót írásban, indokolással ellátva értesíti. Amennyiben jogos: a szolgáltató haladéktalanul intézkedik a téves ügyfélszolgálati eljárás javítása érdekében, és egyidejűleg a panasz bejelentőjét maximum 15 napon belül írásban tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről.

 

Jogos panaszokhoz kapcsolódó kárigény esetén, a panaszkivizsgáló szervezeti egység megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja a felhasználó jogos kárigényét.

Nem tekinthető felhasználói panasznak: tájékoztatást kérő megkeresés; hibabejelentés; más felhasználó szabálytalan hulladékkezelésére, vonatkozó bejelentés; a felhasználóval szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése, valamint a tartozás törlesztésének (futam idő) módosítása.


Lomtalanítás

Általános tájékoztató a lomtalanításról

 

A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJUK: a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.).

Bővebben…


Változás az ügyfélszolgálati feladatok ellátásában

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az NHKV Zrt. 2021. májusától változtatott ügyfélszolgálati feladatai ellátásának rendjén és megnyitotta személyes ügyfélpontjait.

Az NHKV személyes ügyfélpontjain elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, pénzügyi rendezéssel, díjbefizetéssel, részletfizetési igénnyel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy ezekben az ügyekben kizárólag az NHKV ügyfélpontjai járnak el, személyesen az alábbi helyszíneken és időpontokban https://nhkv.hu/kapcsolat/ vagy írásban az ugyfelszolgalat@nhkv.hu elérhetőségen.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a továbbiakban nem jogosult a fenti, kintlévőséggel, díjbeszedéssel kapcsolatos ügyek kezelésére.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata és ügyfélképviseletei az alábbi ügyek intézése érdekében állnak továbbra is az ügyfelek rendelkezésére:

 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéskötés, módosítás, illetve megszüntetés;
 • adatváltozás bejelentése;
 • szüneteltetéssel kapcsolatos ügyintézés;
 • hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos ügyek (javítás, vásárlás, edénycsere);
 • hulladékgyűjtő zsákok átvétele, vásárlása;
 • többlet hulladék elszállítása;
 • lomtalanítás, zöld- és szelektív hulladékgyűjtés;
 • társasház szétválása egyéni fizetőhelyekre/ társasházi felosztás változás;
 • díjkedvezmény érvényesítése;
 • eseti megrendelés alapján végzett hulladékgazdálkodási szolgáltatások;
 • fizetési mód változtatása (csekk, CSBM, készpénzfizetési átutalás);
 • egyéb a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos reklamáció.
 

Ügyfélszolgálataink

Ügyfélképviseleteink az alábbi napokon zárva tartanak

SzigetvárAugusztus 5. 08:00-12:00 ZÁRVA

Augusztus 14-23.
SellyeAugusztus 15.
SzentlőrincAugusztus 22.
SiklósAugusztus 15-21.
MohácsJúlius 25.
BarcsJúlius 16-17.

 

Nyitvatartás

Központi ügyfélszolgálat 

Cím: 7632 Pécs, Siklósi út 58.

Telefon: 72/805-410

E-mail: delkom@delkom.hu

Nyitvatartás:

hétfő: 8:00 – 20:00

kedd – szerda – csütörtök: 8:00 – 16:00

péntek: 8:00 – 14:00

Parkolási lehetőség: INTERSPAR (Siklósi út)

 

Búza téri ügyfélképviselet

Cím: 7626 Pécs, Búza tér 8/b.

E-mail: delkom@delkom.hu

Nyitvatartás: 

hétfőkedd – szerda – csütörtök: 8:00 – 12:00 és 12:30-16:00

péntek: 8:00 – 12:00 és 12:30-14:00

 

Barcsi ügyfélképviselet

Cím: 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 29.

Telefon: 82/464-893

E-mail: barcsiugyfelkepviselet@delkom.hu

Nyitvatartás:

hétfő – kedd – szerda – csütörtök: 7:30 – 15:30

péntek: 7:30 – 13:30

 

Bonyhádi ügyfélképviselet

Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Telefon: 30/348-7928

E-mail: bonyhadiugyfelkepviselet@delkom.hu

Nyitvatartás:

hétfő: 8:00-15:30

kedd: 8:00-18:00

szerda: 8:00 – 14:00

csütörtök: 8:00 – 15:00

péntek: 8:00 – 14:00

 

Dombóvári ügyfélképviselet

Cím: 7200 Dombóvár, Kórház utca 120.

Telefon: 30/792-4350

E-mail: dombovariugyfelkepviselet@delkom.hu

Nyitvatartás: 

hétfő – kedd – szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 15:45

csütörtök: 10:30 – 12:00 és 13:00 – 18:00 

péntek: 8:00 – 12:00 és 12:30-14:00

 

Harkányi ügyfélképviselet

Cím: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a. (Művelődési ház)

Telefon: 30/779-4714

E-mail: delkom@delkom.hu

Nyitvatartás:

péntek: 10:00 – 16:00

 

Komlói ügyfélképviselet

Cím: 7300 Komló, Bem József utca 24.

Telefon: 72/483-866

E-mail: komloiugyfelkepviselet@delkom.hu

Nyitvatartás:

hétfő – kedd – szerda: 8:00 – 15:00

csütörtök: 8:00 – 18:30

péntek: 8:00 – 14:00

 

Mohácsi ügyfélképviselet

Cím: 7700 Mohács, Dózsa György u. 31

Telefon: 30/195-2075

E-mail: mohacsiugyfelszolgalat@delkom.hu

Nyitvatartás:

hétfő: 8:00 – 16:00

kedd: 8:00 – 12:00

szerda: 8:00 – 18:00

csütörtök: 8:00 – 16:00

péntek: 8:00 – 14:00

 

Siklósi ügyfélképviselet

Cím: 7800 Siklós, Felszabadulás út 43.

Telefon: 72/579-429

E-mail: siklos@delkom.hu

Nyitvatartás:

hétfő – szerda: 8:00 – 12:00

kedd – csütörtök: 12:30 – 16:30

péntek: zárva

 

Szigetvári ügyfélképviselet

Cím: 7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

Telefon: 73/312-014

E-mail: szigetvariugyfelkepviselet@delkom.hu

Nyitvatartás:

hétfő – kedd – szerda – csütörtök: 8:00 – 16:00

péntek: 8:00 – 14:00